OVERHEIDSPECIALIST

Centrale en lokale overheden zijn vanwege hun publieke functie en producten complexe dienstverleners naar hun burgers. Teqtiqs is vanaf 2005 betrokken geweest bij realisatie van het dienstverleningsconcept Antwoord, het publiekstelefoonnummer 14+netnummer en de gemeentelijke front-offices. Als specialist publieksdienstverlening kent Teqtiqs de gemeentelijke ambtelijke dienstverlenende organisatie als ambtenaar én externe. En weet wat o.a. de diverse decentralisaties voor de gemeenten betekenen, zoals de 3D's. Teqtiqs kent echter ook de dienstverlenende oplossingen.

Teqtiqs Government specialist

KCC-specialist Gemeentelijke diensten die hun informatie in een kennisbank publiceren en die vervolgens gebruiken op elk gemeentelijk loket voor beantwoording van de vragen van de burger als klant. Een gemeentelijke front-office die alle loketten van de gemeente bedient en ingericht is conform de principes van een professioneel Klant Contact Center (KCC) maakt dit mogelijk. Inmiddels werkt het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten volgens dit principe. Teqtiqs heeft o.a. het eerste gemeentelijke KCC conform Antwoord ingericht en weet als geen ander welke kwaliteit, efficiëntie en kostenbesparing mogelijk is. En hoe dit te realiseren.

3D-specialist Participatiewet, AWBZ-transitie en Jeugdzorg zijn grote uitdagingen van de Nederlandse gemeenten per 1 januari 2015. Nieuwe cliënten met een hoogspecialistische behoefte zullen dan aankloppen bij gemeenten. Beleidsprincipes als (regionale) zorginkoop, basisinfrastructuur, zelfredzaamheid, regisseursmodel en sociale wijkteams zijn alom gekozen oplossingen om de bijbehorende 25% bezuinigingen te realiseren. Teqtiqs kent de zorg en de gemeente en heeft Het Nieuwe Zorgwerken (HNZ) ontwikkeld om vrijwilligers als oplossing te introduceren op de 3D's. Teqtiqs helpt het gekozen 3D-beleid realiseren in een integrale praktijk met alle sociale partners.